1100_BC   до AD 824 г.  до 1053 г.  до 1147 г.    до 2015 г.